I Forsia Forsikring skal vores kunder altid have tillid til os. Vi ved, at det er vores ansvar, at de oplysninger, du udleverer til os, altid er beskyttet på bedst mulig vis. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Forsia Forsikring har udpeget en DPO (Databeskyttelsesrådgiver), som du er velkommen til at kontakte ved spørgsmål angående vores behandling af dine oplysninger.

Vores DPO er:
Sebastian Bruun Becker
E-mail: dpo@forsia.dk

Forsia Forsikring sælger ikke dine oplysninger.
Forsia Forsikrings behandling af personoplysninger omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i Forsia Forsikrings systemer og som bruger på www.forsia.dk.

Persondata skal være:

 • Lovligt og fair
  Vi behandler persondata på lovlig og fair vis og helt i overensstemmelse med dine rettigheder.
 • Tidsbegrænset
  Persondata vil kun blive behandlet i et personificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for. Vi har tilhørende procedure på plads, som sikrer at persondata bliver slettet på korrekt vis.
 • Fortroligt
  Alle persondata bliver betragtet som fortrolig information. Vi garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået hermed og ved at uddanne medarbejdere i, hvordan persondata må behandles.
 • Nøjagtigt
  Persondata, som vi behandler, skal være korrekt, og hvor det er nødvendigt, være opdateret.
 • Formålsafgrænset
  Vi indsamler kun persondata for specifikke, entydige og legale formål. Persondata vil udelukkende blive brugt for de formål, som de oprindelig er indsamlet for.
 • Dataminimeret
  Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt for det formål, de er indsamlet til.
 • Transparent
  Når vi indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi indsamler om dig.

Information om behandling af persondata

Forsia Forsikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som Sønderjysk Forsikring behandler om dig.

Forsia Forsikring indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Police- og indtegningsoplysninger
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold og civil status
 • Elektroniske spor på www.soenderjysk.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere forsikringsselskaber og skadeforløb
 • Oplysninger ved forsikringsskader
 • Oplysninger fra de offentlige CPR-, DMR- og BBR-registre
 • Eventuel registrering i RKI

I forbindelse med behandling af din forsikring eller skade kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger om følgende personer:

 • Forsikringstagere og forsikrede
 • Begunstigede
 • Pårørende
 • Skadelidte
 • Modparter
 • Værger
 • Panthavere
 • Rådgivere (bank/advokat/revisor)
 • Behandlere (læger, psykologer, fysioterapeuter mv.)

Hvis du selv frivilligt via sociale medier afgiver personoplysninger, kan vi på denne måde have oplysningerne i vores systemer.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger om dig, der er relevante for Forsia Forsikring.

De indhentede personoplysninger registreres hos Forsia Forsikring med henblik på bl.a.:

 • Tegning og administration af forsikringsaftalen
 • Behandling af skader
 • Pleje af kundeporteføljer og rådgivning
 • Fastlæggelse af brugeradfærd på www.soenderjysk.dk
 • Registrering i CRM
 • Korrekt præmieberegning
 • Opkrævning af præmie via Betalingsservice
 • Direkte markedsføring
 • Oprettelse og løbende fremsendelse af nyhedsbreve
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Mulighed for at udbetale eventuel erstatning via NemKonto
 • Mulighed for dig til at tilgå Min side med MitID
 • Overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering

Forsia Forsikring indsamler personoplysninger flere steder:

Direkte hos dig
Forsia Forsikring indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan enten være skriftligt pr. brev/e-mail eller via telefonen.

Via forsia.dk
Forsia Forsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på forsia.dk. Dette vil f.eks. være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde med en assurandør eller anmelder en skade via MinSide på forsia.dk.

Fra andre med dit samtykke
Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Sønderjysk Forsikring, kan Forsia Forsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette.

Forsia Forsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver – det kan f.eks. være i forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt skal indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Forsia Forsikring vil tegne forsikringen, eller hvis du anmelder en personskade til Forsia Forsikring, hvor der indhentes lægelige oplysninger hos andre, herunder journal fra egen læge, for at kunne vurdere skaden.

Via cookies
Forsia Forsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.soenderjysk.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer.

Fra registre
Forsia Forsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra DMR, når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Forsia Forsikring indsamler data om din bolig via det offentlige BBR-register.

Optagelse af telefonsamtaler
For løbende at kunne forbedre vores service, kan vi optage indgående telefonsamtaler mellem dig og os. Forsia Forsikring anvender udelukkende optagelserne til interne uddannelsesmæssige formål. Vi opbevarer optagelserne sikkert og gemmer generelt disse optagelser i maksimalt 3 måneder, hvorefter de slettes.

For at opfylde forsikringsaftalen
Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Forsia Forsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

Samtykke
I de tilfælde, hvor personoplysningerne ikke er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, indhenter Forsia Forsikring dit samtykke forud for behandlingen af dine personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i persondataforordningen.

Retlig forpligtelse eller legitim interesse
Forsia Forsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

Forsia Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Forsia Forsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

Retligt forpligtet
Forsia Forsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjepart, herunder til offentlige myndigheder, f.eks. til skattemyndighederne og politiet, eller til nationale og europæiske tilsynsmyndigheder, f.eks. Finanstilsynet.

Til tredjeparter
Forsia Forsikring kan overlade personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, som behandler data på vores vegne. Vi indgår en databehandleraftale for at beskytte dine personoplysninger. Forsia Forsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

NemKonto
Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Forsia Forsikring oplysning om dit personnummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Forsia Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

Betalingsservice
Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Forsia Forsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

Misligholdelse
Misligholder du dine forpligtelser over for Forsia Forsikring, kan Forsia Forsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS
Forsia Forsikring benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS.

Dine personoplysninger kan behandles til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering.

Dette indebærer bl.a., at det vil kunne være en automatisk prissætning, der kan ligge til grund for den pris, du får, hvis du taster dine personoplysninger ind i et prissætningssystem på www.forsia.dk.

Ved tilmelding til modtagelse af vores nyhedsbrev, giver du dit samtykke til, at vi må behandle de udleverede oplysninger (e-mailadresse, fornavn, efternavn) til at fremsende vores nyhedsbreve til dig. Vi benytter endvidere oplysningerne til at tilpasse vores indhold af nyhedsbrevene. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, foretager vi sletning af dine oplysninger og du vil ikke længere modtage nyhedsbreve fra os.

Forsia Forsikring benytter en ekstern service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på. Forsia Forsikring modtager rapporter fra vores leverandør med oplysninger om, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på. Disse informationer benytter Forsia Forsikring til at analysere, hvilke artikler nyhedslæserne klikker sig videre til, og tilrettelægger på denne baggrund fremtidige nyhedsbreve.

Forsia Forsikring sletter rapporterne og de bagvedliggende data efter 1 år.

Behandling sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve ud fra de informationer, der indsamles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger Forsia Forsikring behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser.
 • Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • Du kan også kræve, at Forsia Forsikring korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte Forsia Forsikring for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

Forsia Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Forsia Forsikring at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

Følgende er eksempler på, hvornår Forsia Forsikring sletter dine personoplysninger:

 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 12 måneder.
 • Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt skade, slettes 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til Bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter skaden er sket, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på forsia.dk er beskyttet med en stærk kryptering.

Derfor benytter Forsia Forsikring 128 bit SSL under transmission fra din computer til Forsia Forsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Forsia Forsikring, skal du dog være opmærksom på, at Forsia Forsikring ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Sådan sender du en sikker mail til os

Læs her hvordan du sender en sikker mail til Forsia Forsikring A/S.

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til Forsia Forsikrings DPO Sebastian Bruun Becker via mailadressen: dpo@forsia.dk.

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

Hvis du er utilfreds med Forsia Forsikrings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, datatilsynet.dk.